Polityka prywatności

I. Informacje ogólne


1. Operatorem serwisu www.pray4teens.org (dalej jako „Serwis”) jest Fundacja SMS Z NIEBA, ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin, KRS 0000475218, REGON 321424220, NIP 6692520108 (dalej jako „Operator” lub „Fundacja”).
2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez użytkowników Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”), a w szczególności ich danych osobowych;
3. W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych Użytkowników oraz ich zachowaniach zapisywanych w:
– logach serwera WWW;
–formularzach;
–urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne


1. Strona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509) i zakazane jest jego wykorzystywanie jakiejkolwiek treści Strony w całości lub w części w celach niekomercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora.
2. Operator zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

III. Zakres odpowiedzialności


1. Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez Użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części pkt II niniejszej polityki.
2. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie niniejszej Strony.

IV. Gromadzenie danych


1. Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL.

2. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:
1) adres IP.
2) nazwa stacji klienta,
3) czas nadejścia zapytania,
4) pierwszy wiersz żądania http,
5) czas wysłania odpowiedzi,
6) kod odpowiedzi HTTP,
7) nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,
8) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
9) adres URL strony poprzednio przeglądanej przez Użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,
10) informacje o przeglądarce Użytkownika,
11) liczba wysłanych przez serwer bajtów,
12) inne dane techniczne o anonimowym charakterze,

3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
4. Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

V. Dane w formularzu


1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.
2. Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości.
3. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika
w formularzach takie jak: imię, adres e-mail, intencje modlitw.
4. Zgłoszenia prośby o modlitwę za pośrednictwem Serwisu oraz zapisanie się do usługi Newsletter wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację ze zgłoszenia prośby o modlitwę, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
5. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 3 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora. Jednocześnie każdy Użytkownik przed wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli ma ukończone 13 lat, a nie skończył 16 roku życia, że rodzic lub opiekun prawny potwierdził taką zgodę wyrażoną przez osobę która ma ukończone 13 lat, a nie ukończyła jeszcze 16 roku życia.
Operator archiwizuje oświadczenie o otrzymaniu tych informacji.
6. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
 odbycia modlitwy oraz odesłania informacji zwrotnej o jej odbyciu - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 wysyłania Newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Pliki cookies


1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.
2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer . Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkowników.
4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji Użytkownika.
5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
6. Użytkownik może zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce Użytkownika.
7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych


1. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

VIII. Postanowienia końcowe


1. Każdy Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób ostrożny, w szczególności powinien korzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego, włączyć tzw. firewall’a jak również stosować wszelkie inne środki bezpieczeństwa.
2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad. W przypadku zmiany przez Operatora niniejszej polityki prywatności aktualna jej wersja jest publikowana na Stronie.
Copyrights (C) 2023 by Pray4teens
powered by getknow